Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”

Zarząd „ TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście pod numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu 22.07.2022 o godzinie 12 w Łodzi przy ul. Żwirki  19 , w Kancelarii Notariusza Piotra Króla.


Połączenie spółek

Plan połączenia Spółek Texton S.A. z siedzibą w Zgierzu z CREATIVE WEB Spółka z o.o. z siedzibą w Ksawerowie

Uchwała Zarządu TEXTON S.A. w sprawie połączenia spółek

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Creative Web w sprawie połączenia ze Spółką TEXTON S.A.

Ustalenie wartości spółki Creative Web

Oświadczenie Zarządu TEXTON S.A. o stanie księgowym spółki.pdf

Oświadczenie Zarządu Creative Web o stanie księgowym spółki

Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2017

Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2018

Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z o.o. za 2017 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z o.o. za 2018 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z o.o. za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z o.o. za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z o.o. za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z o.o. za rok 2019