Zarząd „ TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście pod numerem
KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu
21.06.2024 o godzinie 12 w 90-386 Łódź ul. Piotrkowska 192 lok. 4 , w Kancelaria
Notarialna Marta Kobus-Pongowska.