Zarząd „ TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście pod numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu 22.07.2022 o godzinie 12 w Łodzi przy ul. Żwirki  19 , w Kancelarii Notariusza Piotra Króla.